02-8101406 sales@cipcb.com เพิ่มเพื่อน

รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลและเกียรติบัตร

ความเอาใจใส่ในสวัสดิภาพของพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ CI ได้รับ “รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานตั้งแต่ปี 2551” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้รับการประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด” ตั้งแต่ปี 2550 จากคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้ CI ได้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานของรัฐหลากหลายโครงการ อาทิเช่น การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) รุ่นที่ 9 ซึ่ง CI ได้รับ “รางวัลมุ่งมั่นพัฒนา” จากโครงการ MDICP และ “รางวัลไคเซน” จาก Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

ด้วยระบบคุณภาพและรางวัลมากมายที่ CI ได้รับ เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของแผ่นวงจรพิมพ์ (P.C.B) ว่าได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งเรายังมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ CI ยึดมั่นและทำเสมอมา