02-8101406 sales@cipcb.com เพิ่มเพื่อน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานคุณภาพ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
IATF 16949:2016
TLS 8001:2010

นโยบายคุณภาพ

แผ่นวงจรพิมพ์ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด และส่งมอบตรงเวลาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการพัฒนาระบบคุณภาพพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ บริษัทฯ ถือว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความรับผิดชอบทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ค่านิยมองค์กร

 • มีวินัย
 • มีความรับผิดชอบ
 • ใฝ่หาความรู้
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความสามัคคี
 • มีทัศนคติที่ดี

สมรรถนะองค์กร

 • การมุ่งเน้นที่ลูกค้า
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพ
 • การทำงานเป็นทีม
 • การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • จิตสำนึกด้านต้นทุน

พันธกิจองค์กร

 • มุ่งสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านคุณภาพ
 • มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
 • เพิ่มยอดขาย รายได้ และส่วนแบ่งตลาด

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด (CI) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท รับจ้างผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหน้าเดียว ชนิดสองหน้ารูเชื่อมถึงกัน ชนิดหลายชั้น และ ชนิดอลูมิเนียมระบายความร้อน

Read More

รางวัลและเกียรติบัตร

ความเอาใจใส่ในสวัสดิภาพของพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ CI ได้รับ “รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 3 ปีติดต่อกัน

Read More

กลุ่มลูกค้าของเรา

ข่าวสารล่าสุด