02-8101406 sales@cipcb.com เพิ่มเพื่อน

มาตรฐานการจัดการ

มาตรฐานการจัดการ

ริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด ผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ของคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศพร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักคือ "เรามุ่งมั่นผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด และส่งมอบตรงเวลาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการพัฒนาระบบคุณภาพพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าวิธีที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาวได้นั้น จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนั่นเอง

จากการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา UL796 FILE E-115789 ระบบการจัดการด้านบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949:2016 และ มาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001:2553